Two beauties at their friend's wedding, Kate san & Sachikosan.