The kimono(karinui) looks very happy at Louise san's house. Domo arigatou gozaimasu
for giving the kimono a wonderful new home!